sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 J.W. Jędrzejewicza w Płońsku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2plonsk.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audiodeksypcji
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • materiały wideo nie mają alternatywnej zawartości w postaci audio deskrypcji,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Chyliński – dyrektor szkoły
 • E-mail: sekretariat@sp2plonsk.pl
 • Telefon: 23 662-20-28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku

Adres: 09-100 Płońsk, ul. Szkolna 30

E-mail: sekretariat@sp2plonsk.pl

Telefon: 23 662-20-28

Skargę można złożyć również do https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku składa się z 2 budynków: główny budynek szkoły (budynek I) oraz budynek w którym zlokalizowana jest świetlica i oddział przedszkolny (budynek II). Budynek I składa się z 3 poziomów: poziom A – poniżej parteru (szatnie), poziom B (wysoki parter), poziom C (I piętro). Szkoła posiada windę dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku głównego (budynek I)  prowadzą cztery wejścia, dwa od strony ul. Szkolnej  (wejście A i B) oraz dwa od strony  ul. Młodzieżowej (wejście C i D).

Na każdym poziomie budynku znajduje się szeroki korytarz do którego prowadzi jedna dwie klatki schodowe. Budynek posiada platformę przystosowaną do transportu osób niepełnosprawnych (na poziom wysokiego parteru).  Wejście B posiada podjazd na osób niepełnosprawnych. Dwie toalety dostosowane sa dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły znajduję się parking dla samochodów osobowych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Skip to content