Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. :

„Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”.

Jest to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.W ramach projektu proponujemy realizację zajęć pozalekcyjnych podczas których będziemy rozwijać kompetencje kluczowe:

– Umiejętność posługiwania się językami obcymi.

– Umiejętności matematyczno- przyrodnicze.

– Umiejętności informacyjno- komunikacyjne ICT.

oraz 4 umiejętności: kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Projekt zakłada realizację zajęć rozwijających, dydaktyczno – wyrównawczych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, doskonalenie umiejętności i kompetencji zaw. nauczycieli, doposażenie szkół w podręczniki, pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt kieruje wsparcie do uczniów uzdolnionych, uczniów  mających trudności z opanowaniem programu szkolnego  oraz uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami. Rekrutacja trwa do 20 września.

Zachęcamy do udziału w zajęciach.

Do wakacji zostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Skip to content