sekretariat@sp2plonsk.pl (23) 662-20-28 lub (23) 662-87-66

Stypendium szkolne.

Przypominamy, iż podobnie jak w latach poprzednich uczniowie klas 1-8, zamieszkujący na terenie miasta Płońsk mogą ubiegać się o stypendium szkolne

Stypendia szkolne

Kiedy można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie

 Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • Zaświadczenia o wysokości przychodów  z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.  za miesiąc sierpień 2022r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury,
 • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń MOPS(pomoc społeczna, pomoc socjalna),
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy( osoba jest zrejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku bądź bez prawa do zasiłku)
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2021 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

Wniosek do stypendium –  stypendia-wniosek

Wniosek dla dzieci z Ukrainy: wzór wniosku-Ukraina

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów poświadczających dochód w rodzinie ucznia należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego.

Skip to content